ارتباط و زبان زندگی

ارتباط بین ما انسانها از زمانها قدیم به شکلهای مختلف  وجود داشته و در مسیر تکامل انسانها نگرش به مهارت ارتباطی نیز تغییر کرده .به گفته روانشناسان مهمترین بخش تکامل انسانها ارتباط بوده و انسان در ارتباط تکمیل میشود.به گفته روانشناسان ۱۰%انسانها خوب و ۱۰% بد هستند و ۸۰% مابقی تفاوتیست که در اخلاق و رفتار ما انسانها وجود دارد یکی از مسائل و مشکلات ما نداشتم مهارت ارتباطی درست است که به نظر من خیلی عواقب مخرب و جبران ناپذیری را میتواند با خود به همراه داشته باشد. از این رو یکی از…

ادامه